08 Nov 2016

Right to Information Report Ashwin 2073

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ उपदफा (३) बमोजिमको विवरण देहाय बमोजिम

(१ श्रावण २०७३ देखि आश्विन मसान्त २०७३ सम्म)

 

क. निकायको स्वरुप र प्रकृतिः

कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भई बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी सञ्चालित “क” वर्गको बैंक  हो  ।

ख. निकायको काम, कर्तब्य र अधिकारः

बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिमको काम, कर्तब्य र अधिकार रहेको छ ।

ग. निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरणः

बैंकमा हाल कार्यरत कर्मचारी संख्या ५३८ रहेको छ । बैकले तोकेको कार्यहरु विभिन्न पदमा रहि सम्पादन भईरहेको छ । ब्यवस्थापन समुहको नाम र पद बैंकको वेवसाइट www.nbbl.com.np मा हेर्न सकिन्छ ।

घ. निकायबाट प्रदान गरिने सेवाः

बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम “क” वर्गको बैंकले दिन सक्ने सम्पूर्ण बैंङ्गिग सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।

ङ. सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारीः

बैंकको सेवा प्रदान गरिने शाखाहरु र जिम्मेवारी अधिकारीहरुको विवरण यस बैंकको वेवसाइट www.nbbl.com.np मा उपलब्ध छ ।

च. सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधिः

बैंकले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाको शुल्क तथा अवधि यस बैंकको वेवसाइट www.nbbl.com.np मा उपलब्ध छ ।

 

छ. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारीः

बैकिङ्ग कारोबारका सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका निर्णयहरु विभिन्न तहका अधिकारीहरुले गर्न सक्ने प्रक्रिया मिलाइएको छ । नियमित कार्य संचालन सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकको सञ्चालक समिति अन्तिम निर्णयकर्ताको रुपमा रहेका छन ।

 

ज. निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

ग्राहकहरुको गुनासो तथा उजुरी सुन्नका लागि हाल केन्द्रियस्तरमा प्रमुख संचालन अधिकृतलाई गुनासो सुन्ने अधिकारीको रुपमा रहने ब्यवस्था गरिएको छ । निजको नाम, ठेगाना यस प्रकार रहेको छ ।

श्री सुरेन्द्र भुषण श्रेष्ठ

प्रमुख संचालन अधिकृत

नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, कमलादी, काठमाडौं ।

पोष्ट बक्स नं. ९०६२, फोन नंं ०१-४२३३७८१/८२/८३

इमेलः SurendraBhushan.Shrestha@nbbl.com.np

 

झ. सम्पादन गरेको कामको विवरणः

बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम “क” वर्गका बैंकहरुले गर्न सक्ने सम्पुर्ण सम्पूर्ण बैंङ्गिग कारोवारहरु सम्पादन भईरहेको छ ।

 

ञ. प्रमुख सुचना अधिकारीको नाम र पदः

बैंकको प्रमुख सुचना अधिकारीको नाम र पद यस प्रकार रहेको छ ।

श्री सुरेश देवकोटा

प्रमुख वित्त अधिकृत

नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, कमलादी, काठमाडौं ।

पोष्ट बक्स नं. ९०६२, फोन नंं ०१-४२३३७८१/८२/८३

साथै यस बैंकका शाखा कार्यालयहरुमा सम्बन्धित शाखा प्रमुखलाई सुचना अधिकारीको रुपमा कार्य गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

 

ट. ऐन, नियम, विनियम र निर्देशिकाको सूचिः

बैंक एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले प्रचलित सम्पुर्ण ऐन, नियम, विनियम र निर्देशिकाहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भने देहाय बमोजिमका ऐन, नियम, विनियम र निर्देशिकाहरु बैंङ्गिग कार्यका लागि प्रमुख रुपमा रहेका छनः

१. बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०६३

२. नेपाल राष्ट्र« बैंक ऐन, २०५८

३. बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८

४. कम्पनी ऐन, २०५३

५. बैंङ्गिग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४

६. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४

७. धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३

८. सुरक्षित कारोवार ऐन, २०६३

९. करार ऐन, २०५६

१०. विनियम अधिकारपत्र ऐन, २०३४

११. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ आदि ।

१२. उपरोक्त ऐनहरु बमोजिमका सम्पुर्ण नियम तथा विनियमहरु ।

१३. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका सम्पुर्ण निर्देशिका, परिपत्रहरु ।

 

ठ. आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धि अद्यावधिक विवरणः

बैंकको आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धि त्रैमासिक अद्यावधिक विवरणहरु राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुंदै आएको छ । साथै बैंकको वेवसाइट www.nbbl.com.np मा समेत सो विवरणहरु राखिएको छ ।

 

ड. बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाम र ठेगानाः

श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, कमलादी, काठमाडौं ।

पोष्ट बक्स नं. ९०६२, फोन नंं ०१-४२३३७८१/८२/८३

 

सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिमको विवरण

 

क. अघिल्लो आ.ब.मा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना संचालन गरेको भए सोको विवरणः

यस बैंकले बैंङ्गिग कारोवार सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ, तर विशेष प्रकारको कुनै कार्यक्रम वा आयोजना संचालन गरेको छैन ।

 

ख. सार्वजनिक निकायको वेवसाइट भए सोको विवरणः

बैंकको वेवसाइट www.nbbl.com.np रहेको छ ।

 

ग. सार्वजनिक निकायको सुचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को विवरणः

वार्षिक विवरणहरु पुस्तकको रुपमा प्रकाशित भई बैंकको वेवसाइटमा समेत प्रकाशन गरिएको छ । साथै बैंकको आर्थिक विवरणहरु त्रैमासिक रुपमा राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरि वेवसाइटमा समेत प्रकाशित हुंदै आएको छ ।

मितिः २३ कात्तिक, २०७३ ।